Tietosuojaseloste

Tämä on Jaskari Rakennus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Jaskari Rakennus Oy
Lieskatie 2, 60510 HYLLYKALLIO
Puhelin: 020 734 0670
sähköposti: posti@jaskari.fi
Y-tunnus: 1847463-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sari Pakkala
puhelin: 020 734 0670
sähköposti: sari.pakkala@jaskari.fi

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri, sidosryhmärekisteri, työntekijärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on, kun kyseessä on:

  • henkilön dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen tai yksiselitteinen suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu; esimerkiksi asiakassuhde ennen sopimusta tai työsuhde

Tietoja ei käytetä automatisoituun viestintään, päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavat tiedot vaihtelevat kulloinkin käytettävästä rekisteristä. Rekisteröitäviä tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (henkilötunnus, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Yrityksen verkkosivusto ei kerää evästeitä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työntekijöiltä, asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja luovutetaan vain voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai siltä osin, kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja lakisääteisten arkistoaikojen ajan tai niin kauan kuin rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on voimassa oleva sopimus. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatii niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).